pantone_redmobil

Att utveckla undervisningen för elever med NPF (Autism och ADHD)


I de flesta klasser i grundskolan finns det elever med olika diagnoser inom området NPF (NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar). Det kan handla om elever med Autism, ADHD, Tourettes. Dessa elever kan ibland uppfattas lika, men lika ofta tvärtom - att de har väldigt olika behov av stöd. Att som pedagog möta och undervisa dessa elever, tillsammans med övriga elever, kan upplevas som en utmaning och många pedagoger uttrycker en önskan om att få mer kunskap kring hur de ska kunna bemöta och utveckla undervisningen för dessa elever. Metoderna och strategierna som Ulrika föreläser om i denna föreläsning kommer elever med NPF till del men fungerar lika väl med alla elever.

Under denna föreläsning får du möjlighet att ta del av konkreta förslag på strategier kring följande:

Få till en positiv relation med eleven.
Skapa en fungerande lärmiljö.
Utveckla den sociala kommunikationen.
Språk- och kommunikationsutveckling.
Läs- och skrivutveckling.
Använda visuella stödstrukturer och hjälpmedel.
Kartlägga stödbehov.
Reflektera kring olika undervisningslösningar.

Målgrupp: All personal på skola/fritids, F-klass till åk 9 – förskolelärare, lärare, fritidspedagoger, pedagogiska stödresurser, speciallärare, specialpedagoger, psykologer, rektorer, övrig personal.

Föreläsning heldag:

Pris 25.000 ex. moms, resa och eventuell övernattning.

Är du intresserad av denna föreläsning och vill höra mer?
Kontakta Stefan Hertz utbildning AB för mer info
. Klicka här...

               Ulrika Aspeflo 

Ulrika Aspeflo har under nästan 30 år ägnat sig åt att arbeta med barn-, ungdomar och vuxna med NPF. Som logoped har hon arbetat nära barn, vårdnadshavare och personal på förskola/skola och anställd som specialpedagog har Ulrika arbetat på elev-, grupp- och organisationsnivå med att höja kompetensen inom grundskolan för denna elevgrupp. 

Ulrika är medförfattare till Barn som väcker funderingar (Gerland, Aspeflo), och är författare till böckerna "Aspeflo om Autism" och "FÖR ALLA I SKOLAN – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning." Samt boken "I relation till lärande"