pantone_redmobil

Utbildning i förändringsledning för skolledare

Att skapa en förändring i en organisation är en resa som kräver både ledarskap, struktur, kunskap och långsiktighet. Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt med metoder för att leda individer, grupper och organisationer från ett beskrivet nuläge till ett önskeläge som ligger i framtiden. Förändringsledning fokuserar främst på att åstadkomma beteendeförändringar hos medarbetare så att de själva vill vara med på förändringsresan. När förändringsresan är genomförd så har förändringen blivit det nya normalläget i organisationen. Det här arbetet kan ske både på hela skolan och i arbetslaget. Den här utbildningen syftar till att ge dig som skolledare verktyg för att kunna arbeta med förändringsprocesser på dina skola.
 
 
Utbildningsupplägget i korthet:
 
Du får du gedigen genomgång av modeller för hur du kan planera förändringsresa på din skola
 
Här kommer vi att beröra bland annat:
 
·         Hur man kan skapa ett gott arbetsklimat i arbetslaget
·         Hur man utifrån ett nuläge kan skapa ett önskeläge
·         Hur man kan skapa lojalitet mot uppgiften och till varandra
·         Rollfördelning i arbetslaget.
·         Arbetslagsöverenskommelser – hur man skapar och vidmakthåller dem
·         Beslutsprocesser i arbetslaget och på skolan
·         Verktyg för att hantera olikheter i åsikter i arbetslaget och på skolan
·         Ta fram en effektiv och tydlig målsättning för förändringen
·         Skapa tydliga delmål
·         Fira framgångarna. Belöna rätt beteende
·         Arbeta med beteendeförändringar
·         Kartlägga vilka som påverkas av förändringen både inom och
           utom organisationen
·         Kunna skapa en plan för förändringen
·         Identifiera och lyfta fram önskvärda nyckelbeteenden i arbetslaget
·         Analysera hur tydlig riktningen, kompetensen och motivationen är i  
           organisationen och hur du kan skapa dessa förutsättningar på din skola
·         Verktyg för att hantera de hinder som kan uppstå längst vägen
·         Förståelse för hur du kan arbeta med grupper för att skapa framgångsrika   
           team.
 
Utbildningen kommer även att innehålla en utbildning i professionell mötesledning. Det vill säga hur arbetslagsledarna kan utveckla arbetslagen till självständiga filter som både kan härbärgera frustation och konflikter och samtidigt arbeta framåt.  Att arbetslaget får reglerande strukturer som kan hantera frustation och samtidigt hålla fokus på det arbete som behöver ske i arbetslaget.
 
Som professionell mötesledare behöver man bland annat ha svaren på följande frågor:Hur skapar man ett effektivt arbetsmöte? Hur får man alla deltagare att bidra och känna ansvar för resultatet? Hur skapar man ett kreativt klimat? Vilken roll har jag som leder mötet och vilken roll har deltagarna? Du får kännedom om vad det innebär att agera som en neutral mötesledare – en facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang. Du ska kunna planera och leda arbetslagsmöten mot överenskomna mål och hålla fokus under mötet.
 
Under utbildningen kommer vi även hantera och diskutera hur man kan hantera konflikter mellan personal, personal - elever, skolledning - personal, föräldrar - skolans personal. 

Utbildningen är på 4 heldagar. 10-11 oktober samt 9-10 december och är fördelade enligt nedan.

Dag 1 (19/11)  Lägga grunden i förändringsarbetet

Att skapa en förändring i en organisation är en resa som kräver både ledarskap, struktur, kunskap och långsiktighet. Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt med metoder för att leda individer, grupper och organisationer från ett beskrivet nuläge till ett önskeläge som ligger i framtiden. Förändringsledning fokuserar främst på att åstadkomma beteendeförändringar hos medarbetare så att de själva vill vara med på förändringsresan. När förändringsresan är genomförd
så har förändringen blivit det nya normalläget i organisationen.

Kursmål

Här får du gedigen genomgång av modeller
för hur du kan planera förändringsresan
tillsammans med dina medarbetare.
• Ta fram och analysera nuläget, framtida önskeläge, en tydlig vision för förändringen
• Skapa tydliga delmål
• Kartlägga vilka som påverkas av förändringen både inom och utom organisationen
• Kunna skapa en plan för förändringen
• Identifiera önskvärda nyckelbeteenden i organisationen
• Analysera hur tydlig riktningen, kompetensen och motivationen är i organisationen.

Kursledare
Stefan Hertz

Har lång erfarenhet som lärare, gedigen erfarenhet av skolledning, människor, personalutveckling, certifierad förändringsledare, chefsutbildad coach, handledare och författare.

Kursledare:

Pia Villför Larsson
- certifierad facilitator (IAF)
- certifierad förändringsledare
- certifierad grupputvecklare (IMGD)
- diplomerad coach (ICF)
- författare av boken ”Sätt fart på arbetsmötet, en handbok i facilitering”

Kursupplägg, kl 9-17

• Vilka påverkas av förändringen och hur?
• intressentlista
• Att arbeta med kraftfulla verktyg för analys
• Förändringskurvan
• DCOM - analys
• Ta ut riktningen -
• Skapa vision och mål för förändringen

Fika och lunch ingår

Dag 2 (20/11)  Att facilitera möten med medarbetare

Hur skapar man ett effektivt arbetsmöte? Hur får man alla deltagare att bidra och känna ansvar för resultatet? Hur skapar man ett kreativt klimat? Vilken roll har jag som leder mötet och vilken roll har deltagarna? Kursen ger dig praktisk och teoretisk grund i mötesledning med fokus på arbetsmöten och workshopar. Du får kännedom om vad det innebär att agera som en neutral mötesledare – en facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang.

Kursmål

Efter kursen ska du …
• kunna planera och leda arbetsmöten/workshopar mot överenskomna mål och hålla fokus
• förstå vilken din roll är som mötesledare och vad som är deltagarens ansvar
• kunna skapa mervärde i din organisation genom att skapa  delaktighet och
   kreativitet och tillvarata alla deltagares kunskap på mötet
• enkla handgrepp för besvärligheter på möten

Kursledare

Pia Villför Larsson
- certifierad facilitator (IAF)
- certifiera förändringsledare
- certifierad grupputvecklare (IMGD)
- diplomerad coach (ICF)
- författare av boken ”Sätt fart på arbetsmötet, en handbok i facilitering”

Kursupplägg, kl 9-17

Inledning och förväntan
Olika typer av grundtyper av möten & framgångsrecept. Öva att planera ett möte
Vad är facilitering? Öva idegenerering i storgrupp. Mötesledarens roll
Hjälpmedel (material, öppet protokoll, reflektion, tekniker, arbetsformer, lyssnartekniker, metoder, isbrytare) Öva problemlösning i mindre grupp
Öva prioritering i grupp. Hur du kan hantera besvärligheter på mötet

Teori varvas med övning och reflektion

Fika och lunch ingår


Kursmaterial

"Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering", av Pia Villför Larsson ochMaria Eliasson

Dag 3 (9/12) Att komma över hinder

Under förändringsarbetet uppstår ofta olika hinder som försvårar eller ibland förhindrar det fortsatta förändringsarbetet. Hindren kan både vara organisatoriska, men ofta handlar de om olika former av motstånd som kan uppstå bland medarbetarna under förändringsresan. Ofta handlar motståndet om rädsla för det nya och okända. För att få medarbetarna med sig på resan krävs det att du som ledare
kan analysera orsakerna till motståndet och även motivera och hjälpa dina medarbetare att ändra sitt beteende så att de blir medspelare och arbetar tillsammans med dig i förändringsarbetet.

Kursmål

Här ger vi dig verktyg att kartlägga, analysera och överkomma hinder så att ni
tillsammans kommer vidare i låsningar. Efter kursen ska du kunna:

• Kartlägga vilka hinder som behöver överkommas och vilka beteendeförändringar
   som är nödvändiga för att lyckas med förändringsarbetet
• Analysera förutsättningarna för att kunna arbeta med nya beteenden i
   organisationen
• Ha en plan för Införandet av de nya beteendena i organisationen
• Skapa motivationsplaner och kompetensplaner
• Skapa en övergripande förändringsplan

Kursupplägg, kl 9-17

• Skapa bestående beteendeförändringar i organisationen
• OBM
• Kartlägg hindren och skapa åtgärdsplan
• Skapa engagemang och aktivera de positiva krafterna i organisationen
• Skapa ett ”change-team” i organisationen
• Identifiera och etablera nyckelbeteenden

Fika och lunch ingår

Kursmaterial:
”Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan” av Stefan Hertz

Kursledare

Stefan Hertz

Dag 4 (10/12) Verktyg för genomföra förändring

Denna kursdag fokuserar på att öva hur du som ledare tillsammans med ditt arbetslag kan planera, genomföra och följa upp förändring. Vi kommer här att gå från teori till praktik och du får prova på olika verktyg kopplat till faser i förändringsarbetet. Syftet är att du ska ha en metodbank som du ska känna dig trygg att använda på din arbetsplats direkt efter kursen.

Kursmål

Efter kursen ska du …
• tillsammans med din arbetsgrupp kunna planera förändringsresor på ett sätt
som involverar.
• ha flera verktyg för att skapa medvetenhet och förståelse, genomföra och följa upp och korrigera. Verktyg både för hårda bitar som mål och aktiviteter men även förhållningssätt och klimat

Kursledare:

Pia Villför Larsson

Kursupplägg kl 9-16.30

Inledning och förväntan
Repetition kring förändringsprocess
Reflektion kring chefens roll
Steg 1 – skapa medvetenhet och förståelse Öva på dialogverktyg
Steg 2 – involvera i planering. Öva på planeringsverktyg (nulägesbild, vision,
kraftfält, planeringshorisont)
Steg 3 – genomföra, följa upp och korrigera Öva på verktyg för att föra dialog i
genomförande och uppföljning (uppföljningsverktyg, debrief av förhållningssätt)

Fokus denna dag är övning, varvat med teori och reflektion

Fika och lunch ingår

Kursmaterial är metodbeskrivningar för:

- Historisk karta
- Nulägesanalys
- Vision
- Strategi och handlingsplan
- Verktyg för att vidmakthålla och korrigera
- debrief av förhållningssätt
- olika uppföljningsverktyg

Du kan ladda ned hela kursbeskrivningen som en PDF fil. Klicka på länken som heter utbildningsbeskrivning förändringsledning för skolledare dag 1-4.

Kurspris: 4 dagar 27.900:- 19-20/11 + 9-10/12. ”Early bird” rabatt 3.000:- anmälan före 5/10.

Anmäl dig genom att skicka ett mail med dina uppgifter till oss
. Klicka här...
(Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas)